Priser

Generelt om salærberegning

Salæret/honoraret beregnes i henhold til advokatforeningens retningslinjer for salærberegning. Salæret fastsettes etter en totalvurdering av arbeidets omfang, de økonomiske interesser som er involvert, medgått tid og sakens vanskelighetsgrad.

Veiledende timepris for advokatbistand er på kr. 1.200,- med tillegg av 25 % merverdiavgift. Dersom annet ikke er avtalt faktureres oppdraget etter medgått tid.

For inntil en halv times konferanse/konsultasjon uten utarbeidelse av dokumenter, er salæret på kr. 600,-.

På enkelte rettsområder faktureres oppdraget i henhold til den offentlige salærsats på kr. 1.020,- pr. time med tillegg av 25 % merverdiavgift. Dette gjelder bl.a. i straffesaker og i såkalte benifiserte saker (fri rettshjelpsaker).

Etter at det er foretatt en gjennomgang av saken, kan det avgis en uttalelse om hva det resterende salær vil kunne beløpe seg til, eventuelt at det avtales et fast salær for det resterende oppdrag.

Salær for utarbeidelse av samboeravtale, testament, ektepakt, økonomisk oppgjør ved salg av bolig/fast eiendom utgjør vanligvis:

  • Testament fra kr. 2.500,- til kr. 5.000,-
  • Samboeravtale fra kr. 2.000,- til kr. 5.000,-
  • Ektepakt fra kr. 2.000,- til kr. 5.000,-
  • Boligsalg
  • (utforming av kjøpekontrakt, inneståelse for riktig oppgjør, utforming og tinglysing av skjøte, gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom selger og kjøper) kr. 12.000,-

I tillegg kommer merverdiavgift.

Særskilte utlegg, slikt som rettsgebyrer til staten, reiseutgifter og lignende, kommer i tillegg.

Straffesaker

I de fleste straffesaker dekker det offentlige salæret. Dette gjelder når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid det offentlige salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning eller i saker som ender opp med utstedelse av forelegg, må klienten vanligvis selv dekke salæret etter medgått tid og i henhold til den offentlige salærsats. Dersom en etterforskning ender med henleggelse, vil det i noen situasjoner kunne fremsettes krav om erstatning for saksomkostningene.

Rettshjelpforsikring

For privatpersoner som har villaforsikring, innboforsikring, fritidsboligforsikring og lignende forsikringer, foreligger det i en rekke saker en forsikringsdekning som dekker utgiftene til juridisk bistand. Dette med fradrag for egenandel. Ordningen kalles rettshjelpforsikring. I slike saker betales det en egenandel på kr. 4.000,- med tillegg av 20 % av de samlede kostnader.

Rettshjelp

Etter rettshjelploven kan det for visse typer saker innvilges fri rettshjelp i form av fritt rettsråd og fri sakførsel. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er på kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er på kr. 100.000,-. Det er fylkesmannen som avgjør hvorvidt vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Ved slik bistand betales egenandel i henhold til forskrift om fri rettshjelp. Det foreligger unntaksbestemmelser fra dette, idet det på noen områder innvilges fri rettshjelp uavhengig av søkerens økonomi, f.eks i barnevernsaker. I saker etter rettshjelploven beregnes salæret etter medgått tid basert på den offentlige salærsats på kr. 1.020,- pr. time med tillegg av merverdiavgift.

Den Norske Advokatforening har pålagt sine medlemmer å sende ut oppdragsbekreftelse med identifikasjon av oppdraget herunder med angivelse av hvorledes salæret vil bli beregnet og fakturert m.v. Slik oppdragsbekreftelse utstedes vanligvis etter første konsultasjon.